Reviews20/11/2010

the ghost of iwo jima - metalbook (czech rep) 3/5

www.metalbook.net
Po del¹í dobì se mi do rukou dostává nové album italských prog/power metalistù AnthenorA a proto¾e obì pøedchozí desky znám, jsem velmi zvìdavý, zda skupina pokraèuje v nastoleném smìru nebo se spí¹e vrací, jak v jednom z rozhovorù naznaèil Fabio Smareglia, k power metalových koøenùm. A hned úvodní "Machine-Gunner" by mohla naznaèovat spí¹e to druhé. Ov¹em musím napsat - bohu¾el jen v instrumentálních pasá¾ích. O nìco lep¹í to je v "The Sniper" a zatím jako velké mínus vidím zpùsob zpìvu, proto¾e po hudební stránce bych nevytýkal nic. Dost za mým oèekáváním pokulhává "Valkiria" a na mém názoru nic nezmìní ani "The Old Guard" a "A Bridge Too Far". Ikdy¾ druhá jmenovaná má v urèitých pasá¾ích (kytarová sóla) nìco do sebe. Na lep¹í èasy se zaèíná blýskat s "Her Eyes" výborná balada, v¹echno OK zpìv, hudba plusové body. No, a to bylo to lep¹í na desce. Smí¹ené pocity opìt nastoupily s "Leningrad". "Pathfinders" zaèíná jako spousta podobných, tak¾e odli¹ení od jiných alespoò zpìvem, o kterém ji¾ byla øeè. Co se mnì na druhou stranu líbí, jsou opìt kytarová sóla. Do jednoho pytle bych mohl hodit "Poseidon", "The War Of The Rats" a "Enigma". Závìreèná "The Ghosts Of Iwo Jima" je docela dobrá, ale celkový dojem to u¾ moc nezachrání. Shrnuto: Z 12ti skladeb bych vyzdvihl 3-4, ze zbytku bych vybral pouze urèité pasá¾e a hlavnì kytarová sóla.
Reviewer: Ing. Pavel Bartas


[back]
[top]
Player [pop out]
loading...